1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [4,148]

0001. โรงเรียนบ้านขนาด [78]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [51]
0003. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [96]0004. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [50]
0005. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [47]0006. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [146]
0007. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [56]0008. โรงเรียนบ้านกระทิง [44]
0009. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [143]0010. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [42]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [55]0012. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [51]
0013. โรงเรียนบ้านตานวน [58]0014. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [53]
0015. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [63]0016. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [51]
0017. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [56]0018. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [54]
0019. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [51]0020. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [44]
0021. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [47]0022. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [51]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [51]0024. โรงเรียนบ้านเดื่อ [52]
0025. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [47]0026. โรงเรียนบ้านกระเบา [92]
0027. โรงเรียนบ้านหนองทา [47]0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [49]
0029. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [46]0030. โรงเรียนบ้านพยอม [46]
0031. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [56]0032. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [60]
0033. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [50]0034. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [54]
0035. โรงเรียนบ้านกันจาน [45]0036. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [49]
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [50]0038. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [43]
0039. โรงเรียนบ้านอาราง [44]0040. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [49]
0041. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [145]0042. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [47]
0043. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [46]0044. โรงเรียนบ้านกระเจา [50]
0045. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [83]0046. โรงเรียนบ้านชำเขียน [138]
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ [48]0048. โรงเรียนบ้านหนองรุง [44]
0049. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [46]0050. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [45]
0051. โรงเรียนบ้านระโยง [46]0052. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [42]
0053. โรงเรียนบ้านหนองผือ [43]0054. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [53]
0055. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [50]0056. โรงเรียนบ้านคำกลาง [47]
0057. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [42]0058. โรงเรียนบ้านตระกวน [44]
0059. โรงเรียนบ้านระหาร [45]0060. โรงเรียนบ้านหนองบัว [46]
0061. โรงเรียนบ้านตระกาจ [40]0062. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [49]
0063. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [53]0064. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [44]
0065. โรงเรียนบ้านโนนแก [55]0066. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [50]
0067. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [56]0068. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [42]
0069. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [45]0070. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [166]
0071. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [41]0072. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [40]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [4,121]
0001. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [105]0002. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [95]
0003. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [110]0004. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [95]
0005. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [81]0006. โรงเรียนบ้านซำ [86]
0007. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [184]0008. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [87]
0009. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [84]0010. โรงเรียนบ้านตาปรก [86]
0011. โรงเรียนบ้านหนองคู [98]0012. โรงเรียนบ้านกระบี่ [89]
0013. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [46]0014. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [46]
0015. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [100]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [83]
0017. โรงเรียนบ้านดู่ [102]0018. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [101]
0019. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [86]0020. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [96]
0021. โรงเรียนบ้านสลับ [101]0022. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [87]
0023. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [83]0024. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [99]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [102]0026. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [85]
0027. โรงเรียนบ้านจานเลียว [139]0028. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [101]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [103]0030. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [87]
0031. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [97]0032. โรงเรียนบ้านจะเนียว [103]
0033. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [87]0034. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [92]
0035. โรงเรียนบ้านขนา [51]0036. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [93]
0037. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [131]0038. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [129]
0039. โรงเรียนบ้านจองกอ [88]0040. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [102]
0041. โรงเรียนบ้านหนองยาว [96]0042. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [106]
0043. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [99]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [3,410]
0001. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [68]0002. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [74]
0003. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [68]0004. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [69]
0005. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [70]0006. โรงเรียนบ้านกราม [70]
0007. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [66]0008. โรงเรียนบ้านนารังกา [74]
0009. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [70]0010. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [75]
0011. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [83]0012. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [79]
0013. โรงเรียนบ้านสว่าง [77]0014. โรงเรียนบ้านตาแท่น [71]
0015. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [72]0016. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [127]
0017. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [148]0018. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [69]
0019. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [72]0020. โรงเรียนบ้านสดำ [34]
0021. โรงเรียนบ้านขะยูง [36]0022. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [125]
0023. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [62]0024. โรงเรียนบ้านนาขนวน [72]
0025. โรงเรียนบ้านชำม่วง [85]0026. โรงเรียนบ้านขนา [41]
0027. โรงเรียนบ้านโตนด [73]0028. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [72]
0029. โรงเรียนบ้านสะพุง [65]0030. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [73]
0031. โรงเรียนบ้านปุน [64]0032. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [69]
0033. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [70]0034. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [69]
0035. โรงเรียนบ้านจานบัว [63]0036. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [67]
0037. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [61]0038. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [85]
0039. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [69]0040. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [71]
0041. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [68]0042. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [69]
0043. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [70]0044. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [73]
0045. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [64]0046. โรงเรียนบ้านตาเอก [71]
0047. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [67]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [3,101]
0001. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [142]0002. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [84]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [66]0004. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [33]
0005. โรงเรียนบ้านด่าน [137]0006. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [171]
0007. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [99]0008. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [136]
0009. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [187]0010. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [102]
0011. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [100]0012. โรงเรียนบ้านกันทรอม [61]
0013. โรงเรียนบ้านขนุน [74]0014. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [99]
0015. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [98]0016. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [169]
0017. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [69]0018. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [98]
0019. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [34]0020. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [107]
0021. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [137]0022. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [132]
0023. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [113]0024. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [64]
0025. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [37]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [138]
0027. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [103]0028. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [104]
0029. โรงเรียนบ้านสามเส้า [109]0030. โรงเรียนบ้านบักดอง [98]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [2,843]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [43]0002. โรงเรียนบ้านเดื่อ [44]
0003. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [47]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [43]
0005. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [47]0006. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [44]
0007. โรงเรียนบ้านนารังกา [42]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [46]
0009. โรงเรียนบ้านโนนงาม [92]0010. โรงเรียนบ้านกันจาน [43]
0011. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [44]0012. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [49]
0013. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [48]0014. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [44]
0015. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [44]0016. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [43]
0017. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [45]0018. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [48]
0019. โรงเรียนบ้านระหาร [42]0020. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [44]
0021. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [45]0022. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [46]
0023. โรงเรียนบ้านกระบี่ [45]0024. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [48]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [47]0026. โรงเรียนบ้านจะเนียว [54]
0027. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [53]0028. โรงเรียนบ้านโดนอาว [43]
0029. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [46]0030. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [89]
0031. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [48]0032. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [48]
0033. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [45]0034. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [87]
0035. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [43]0036. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [45]
0037. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [45]0038. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [46]
0039. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [47]0040. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [44]
0041. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [51]0042. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [42]
0043. โรงเรียนบ้านตาแท่น [48]0044. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [52]
0045. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [50]0046. โรงเรียนบ้านโตนด [45]
0047. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [47]0048. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [46]
0049. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [45]0050. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [45]
0051. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [44]0052. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [43]
0053. โรงเรียนบ้านสามเส้า [47]0054. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [45]
0055. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [44]0056. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [45]
0057. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [47]0058. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [53]
0059. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [48]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [3,886]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [62]0002. โรงเรียนบ้านจองกอ [44]
0003. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [43]0004. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [52]
0005. โรงเรียนบ้านกระทิง [48]0006. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [47]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [47]0008. โรงเรียนบ้านตาแบน [94]
0009. โรงเรียนบ้านตระกาจ [47]0010. โรงเรียนบ้านอาราง [45]
0011. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [47]0012. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [44]
0013. โรงเรียนบ้านหนองคู [101]0014. โรงเรียนบ้านหนองผือ [45]
0015. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [48]0016. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [45]
0017. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [45]0018. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [48]
0019. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [48]0020. โรงเรียนบ้านหนองรุง [43]
0021. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [89]0022. โรงเรียนบ้านตาปรก [48]
0023. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [46]0024. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [44]
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [45]0026. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [94]
0027. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [48]0028. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [54]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [56]0030. โรงเรียนบ้านสดำ [45]
0031. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [106]0032. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [93]
0033. โรงเรียนบ้านบักดอง [42]0034. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [52]
0035. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [46]0036. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [45]
0037. โรงเรียนบ้านปุน [48]0038. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [43]
0039. โรงเรียนบ้านสะพุง [47]0040. โรงเรียนบ้านหนองจิก [47]
0041. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [43]0042. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [44]
0043. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [52]0044. โรงเรียนบ้านกราม [47]
0045. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [93]0046. โรงเรียนบ้านสลับ [51]
0047. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [48]0048. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [46]
0049. โรงเรียนบ้านตาเอก [47]0050. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [44]
0051. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [44]0052. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [47]
0053. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [49]0054. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [88]
0055. โรงเรียนบ้านกันทรอม [90]0056. โรงเรียนบ้านตานวน [45]
0057. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [50]0058. โรงเรียนบ้านดู่ [105]
0059. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [50]0060. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [43]
0061. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [43]0062. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [43]
0063. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [46]0064. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [46]
0065. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [45]0066. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [42]
0067. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [46]0068. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [42]
0069. โรงเรียนบ้านพยอม [44]0070. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [45]
0071. โรงเรียนบ้านตระกวน [46]0072. โรงเรียนบ้านกระเบา [91]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [631]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [48]0002. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [48]
0003. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [45]0004. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [49]
0005. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [46]0006. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [51]
0007. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [51]0008. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [59]
0009. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [42]0010. โรงเรียนบ้านตาแท่น [46]
0011. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [44]0012. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [51]
0013. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [51]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [629]
0001. โรงเรียนบ้านกราม [45]0002. โรงเรียนบ้านตานวน [42]
0003. โรงเรียนบ้านกระเจา [42]0004. โรงเรียนบ้านหนองคู [48]
0005. โรงเรียนบ้านหนองบัว [40]0006. โรงเรียนบ้านเพ็ก [47]
0007. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [45]0008. โรงเรียนบ้านอาราง [43]
0009. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [50]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [42]
0011. โรงเรียนบ้านบักดอง [43]0012. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [47]
0013. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [50]0014. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [45]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [5,443]
0001. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [397]0002. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [410]
0003. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [2,866]0004. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [401]
0005. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [411]0006. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [413]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [123]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [422]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [2,589]
0001. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [43]0002. โรงเรียนบ้านหนองทา [44]
0003. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [51]0004. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [40]
0005. โรงเรียนบ้านหนองยาว [46]0006. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [54]
0007. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [42]0008. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [43]
0009. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [46]0010. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [48]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [48]0012. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [41]
0013. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [38]0014. โรงเรียนบ้านโดนอาว [40]
0015. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [44]0016. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [41]
0017. โรงเรียนบ้านโนนงาม [40]0018. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [48]
0019. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [43]0020. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [38]
0021. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [42]0022. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [38]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจิก [41]0024. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [41]
0025. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [41]0026. โรงเรียนบ้านนารังกา [42]
0027. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [41]0028. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [42]
0029. โรงเรียนบ้านตานวน [42]0030. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [36]
0031. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [45]0032. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [36]
0033. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [42]0034. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [36]
0035. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [42]0036. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [31]
0037. โรงเรียนบ้านเพ็ก [40]0038. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [41]
0039. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [37]0040. โรงเรียนบ้านคำกลาง [37]
0041. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [43]0042. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [39]
0043. โรงเรียนบ้านกราม [42]0044. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [39]
0045. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [43]0046. โรงเรียนบ้านผือ [50]
0047. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [43]0048. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [38]
0049. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [40]0050. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [43]
0051. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [40]0052. โรงเรียนบ้านชำม่วง [46]
0053. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [47]0054. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [41]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [43]0056. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [42]
0057. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [40]0058. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [42]
0059. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [39]0060. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [39]
0061. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [39]0062. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [40]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [2,713]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [55]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [44]
0003. โรงเรียนบ้านจานบัว [43]0004. โรงเรียนบ้านจองกอ [47]
0005. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [108]0006. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [40]
0007. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [40]0008. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [47]
0009. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [59]0010. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [39]
0011. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [48]0012. โรงเรียนบ้านสะพุง [46]
0013. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [93]0014. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [42]
0015. โรงเรียนบ้านเดื่อ [41]0016. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [76]
0017. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [44]0018. โรงเรียนบ้านกันทรอม [42]
0019. โรงเรียนบ้านสดำ [42]0020. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [40]
0021. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [40]0022. โรงเรียนบ้านสลับ [49]
0023. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [42]0024. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [55]
0025. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [42]0026. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [37]
0027. โรงเรียนบ้านอาราง [41]0028. โรงเรียนบ้านหนองบัว [44]
0029. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [41]0030. โรงเรียนบ้านชำเขียน [40]
0031. โรงเรียนบ้านตาแบน [43]0032. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [40]
0033. โรงเรียนบ้านหนองผือ [40]0034. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [41]
0035. โรงเรียนบ้านตาปรก [41]0036. โรงเรียนบ้านหนองคู [42]
0037. โรงเรียนบ้านหนองรุง [43]0038. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [44]
0039. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [43]0040. โรงเรียนบ้านตระกาจ [40]
0041. โรงเรียนบ้านซำ [39]0042. โรงเรียนบ้านกระเจา [41]
0043. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [49]0044. โรงเรียนบ้านกระเบา [39]
0045. โรงเรียนบ้านระหาร [40]0046. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [37]
0047. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [41]0048. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [100]
0049. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [81]0050. โรงเรียนบ้านตาเอก [41]
0051. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [51]0052. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [49]
0053. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [41]0054. โรงเรียนบ้านบักดอง [40]
0055. โรงเรียนบ้านดาน [48]0056. โรงเรียนบ้านปุน [40]
0057. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [52]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [6,722]
0001. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [46]0002. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [38]
0003. โรงเรียนบ้านกันทรอม [37]0004. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [35]
0005. โรงเรียนบ้านโดนอาว [121]0006. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [38]
0007. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [37]0008. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [37]
0009. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [41]0010. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [36]
0011. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [37]0012. โรงเรียนบ้านหนองรุง [37]
0013. โรงเรียนบ้านสามเส้า [37]0014. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [39]
0015. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [38]0016. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [40]
0017. โรงเรียนบัานกันจด [34]0018. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [76]
0019. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [36]0020. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [40]
0021. โรงเรียนบ้านหนองยาว [40]0022. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [38]
0023. โรงเรียนบ้านโนนงาม [38]0024. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [35]
0025. โรงเรียนบ้านกันจาน [39]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [39]
0027. โรงเรียนบ้านหนองคู [39]0028. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [36]
0029. โรงเรียนบ้านซำ [37]0030. โรงเรียนบ้านหนองจิก [37]
0031. โรงเรียนบ้านกระเบา [35]0032. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [41]
0033. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [38]0034. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [35]
0035. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [35]0036. โรงเรียนบ้านระโยง [35]
0037. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [37]0038. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [40]
0039. โรงเรียนบ้านระหาร [33]0040. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [40]
0041. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [37]0042. โรงเรียนบ้านตาแท่น [38]
0043. โรงเรียนบ้านกระเจา [37]0044. โรงเรียนบ้านขะยูง [39]
0045. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [34]0046. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [35]
0047. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [36]0048. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [34]
0049. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [36]0050. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [36]
0051. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [40]0052. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [36]
0053. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [37]0054. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [36]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [37]0056. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [39]
0057. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [35]0058. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [32]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [35]0060. โรงเรียนบ้านตานวน [36]
0061. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [89]0062. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [36]
0063. โรงเรียนบ้านตาปรก [66]0064. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [33]
0065. โรงเรียนบ้านด่าน [70]0066. โรงเรียนบ้านจานเลียว [42]
0067. โรงเรียนบ้านตาแบน [35]0068. โรงเรียนบ้านเพ็ก [36]
0069. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [36]0070. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [36]
0071. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [36]0072. โรงเรียนบ้านตาเครือ [35]
0073. โรงเรียนบ้านเดื่อ [34]0074. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [34]
0075. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [38]0076. โรงเรียนบ้านตระกาจ [34]
0077. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [33]0078. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [37]
0079. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [40]0080. โรงเรียนบ้านกระทิง [38]
0081. โรงเรียนบ้านคำกลาง [36]0082. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [34]
0083. โรงเรียนบ้านหนองทา [35]0084. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [34]
0085. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [38]0086. โรงเรียนบ้านโนนจิก [37]
0087. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [34]0088. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [37]
0089. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [32]0090. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [35]
0091. โรงเรียนบ้านชำเขียน [37]0092. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [36]
0093. โรงเรียนบ้านดอนข่า [37]0094. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [35]
0095. โรงเรียนบ้านหนองบัว [35]0096. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [33]
0097. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [43]0098. โรงเรียนบ้านขนาด [37]
0099. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [34]0100. โรงเรียนบ้านหนองผือ [36]
0101. โรงเรียนบ้านกระบี่ [34]0102. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [35]
0103. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [36]0104. โรงเรียนบ้านตาเอก [36]
0105. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [37]0106. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [36]
0107. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [37]0108. โรงเรียนบ้านจะเนียว [36]
0109. โรงเรียนบ้านโนนแก [37]0110. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [39]
0111. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [35]0112. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [35]
0113. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [40]0114. โรงเรียนบ้านตระกวน [36]
0115. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [36]0116. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [37]
0117. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [31]0118. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [34]
0119. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [38]0120. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [36]
0121. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [32]0122. โรงเรียนบ้านกราม [36]
0123. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [34]0124. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [38]
0125. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [35]0126. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [38]
0127. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [34]0128. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [38]
0129. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [40]0130. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [38]
0131. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [34]0132. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [39]
0133. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [33]0134. โรงเรียนวัดจันทาราม [36]
0135. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [38]0136. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [36]
0137. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [38]0138. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [33]
0139. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [40]0140. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [36]
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน [36]0142. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [34]
0143. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [35]0144. โรงเรียนสว่างคูณ [36]
0145. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [35]0146. โรงเรียนบ้านขนุน [37]
0147. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [39]0148. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [35]
0149. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [37]0150. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [35]
0151. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [40]0152. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [39]
0153. โรงเรียนบ้านผือ [38]0154. โรงเรียนบ้านจองกอ [35]
0155. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [35]0156. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [35]
0157. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [37]0158. โรงเรียนบ้านสดำ [38]
0159. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [34]0160. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [35]
0161. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [37]0162. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [38]
0163. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [35]0164. โรงเรียนบ้านจานบัว [38]
0165. โรงเรียนบ้านขนา [35]0166. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [36]
0167. โรงเรียนบ้านโตนด [35]0168. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [36]
0169. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [33]0170. โรงเรียนบ้านปะทาย [37]
0171. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [40]0172. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [34]
0173. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [36]0174. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [37]
0175. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [35]0176. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [37]
0177. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [33]0178. โรงเรียนบ้านสว่าง [33]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [2,316]
0001. โรงเรียนบ้านอาราง [121]0002. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [95]
0003. โรงเรียนบ้านดาน [87]0004. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [90]
0005. โรงเรียนบ้านกระเจา [87]0006. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [99]
0007. โรงเรียนบ้านหนองบัว [94]0008. โรงเรียนบ้านกระเบา [89]
0009. โรงเรียนบ้านบักดอง [88]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [101]
0011. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [88]0012. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [93]
0013. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [94]0014. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [100]
0015. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [97]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [93]
0017. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [91]0018. โรงเรียนบ้านดอนข่า [93]
0019. โรงเรียนบ้านตาปรก [103]0020. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [214]
0021. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [121]0022. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [87]
0023. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [91]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [3,070]
0001. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [14]0002. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [16]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [15]0004. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [16]
0005. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [17]0006. โรงเรียนบ้านตาเครือ [15]
0007. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [15]0008. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [16]
0009. โรงเรียนบ้านกันจาน [14]0010. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [14]
0011. โรงเรียนบ้านดู่ [18]0012. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [16]
0013. โรงเรียนบ้านจานเลียว [16]0014. โรงเรียนบ้านนาขนวน [16]
0015. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [15]0016. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [16]
0017. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [15]0018. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [17]
0019. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [15]0020. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [16]
0021. โรงเรียนบ้านปุน [15]0022. โรงเรียนบ้านหนองทา [15]
0023. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [15]0024. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [17]
0025. โรงเรียนบ้านขนุน [15]0026. โรงเรียนบ้านหนองคู [15]
0027. โรงเรียนบ้านหนองรุง [15]0028. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [15]
0029. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [15]0030. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [16]
0031. โรงเรียนบ้านอาราง [17]0032. โรงเรียนบ้านโนนแก [16]
0033. โรงเรียนบ้านกระเจา [15]0034. โรงเรียนบ้านหนองบัว [18]
0035. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [16]0036. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [17]
0037. โรงเรียนบ้านระหาร [21]0038. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [15]
0039. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [17]0040. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [16]
0041. โรงเรียนบ้านตานวน [17]0042. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [16]
0043. โรงเรียนบ้านสลับ [17]0044. โรงเรียนบ้านเดื่อ [15]
0045. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [15]0046. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [17]
0047. โรงเรียนบ้านนารังกา [20]0048. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [15]
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [18]0050. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [20]
0051. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [15]0052. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [17]
0053. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [20]0054. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [15]
0055. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [15]0056. โรงเรียนบ้านชำม่วง [15]
0057. โรงเรียนบ้านผือ [14]0058. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [15]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [14]0060. โรงเรียนบ้านดาน [15]
0061. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [16]0062. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [15]
0063. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [15]0064. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [15]
0065. โรงเรียนบ้านขนา [16]0066. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [21]
0067. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [14]0068. โรงเรียนบ้านจะเนียว [14]
0069. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [14]0070. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [14]
0071. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [15]0072. โรงเรียนบ้านแก [14]
0073. โรงเรียนบ้านหนองยาว [14]0074. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [14]
0075. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [14]0076. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [14]
0077. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [14]0078. โรงเรียนบ้านสดำ [14]
0079. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [14]0080. โรงเรียนบ้านจองกอ [14]
0081. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [18]0082. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [14]
0083. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [14]0084. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [14]
0085. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [13]0086. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [14]
0087. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [14]0088. โรงเรียนบ้านหนองจิก [14]
0089. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [14]0090. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [14]
0091. โรงเรียนบ้านจานบัว [14]0092. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [15]
0093. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [14]0094. โรงเรียนบ้านขะยูง [13]
0095. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [14]0096. โรงเรียนบ้านกราม [14]
0097. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [15]0098. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [16]
0099. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [14]0100. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [14]
0101. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [14]0102. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [14]
0103. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [14]0104. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [14]
0105. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [14]0106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [14]
0107. โรงเรียนบ้านตาแท่น [14]0108. โรงเรียนบ้านหนองผือ [14]
0109. โรงเรียนบ้านปะทาย [14]0110. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [14]
0111. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [14]0112. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [14]
0113. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [14]0114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [14]
0115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [15]0116. โรงเรียนบ้านสะพุง [14]
0117. โรงเรียนบ้านสว่าง [14]0118. โรงเรียนบ้านตาเอก [14]
0119. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [14]0120. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [14]
0121. โรงเรียนบ้านโตนด [14]0122. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [14]
0123. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [14]0124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [14]
0125. โรงเรียนบ้านบักดอง [14]0126. โรงเรียนบ้านกันทรอม [14]
0127. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [14]0128. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [14]
0129. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [14]0130. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [15]
0131. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [16]0132. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [14]
0133. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [15]0134. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [15]
0135. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [14]0136. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [14]
0137. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [14]0138. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [14]
0139. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [14]0140. โรงเรียนบ้านสามเส้า [15]
0141. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [14]0142. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [15]
0143. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [14]0144. โรงเรียนบ้านด่าน [14]
0145. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [14]0146. โรงเรียนบ้านโดนอาว [15]
0147. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [14]0148. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [14]
0149. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [14]0150. โรงเรียนบ้านคำกลาง [13]
0151. โรงเรียนบัานกันจด [14]0152. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [14]
0153. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [13]0154. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [14]
0155. โรงเรียนบ้านชำเขียน [14]0156. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [14]
0157. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [15]0158. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [14]
0159. โรงเรียนบ้านตาแบน [14]0160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [14]
0161. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [14]0162. โรงเรียนบ้านระโยง [14]
0163. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [14]0164. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [14]
0165. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [17]0166. โรงเรียนบ้านดอนข่า [14]
0167. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [14]0168. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [14]
0169. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [13]0170. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [13]
0171. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [14]0172. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [14]
0173. โรงเรียนบ้านพยอม [14]0174. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [12]
0175. โรงเรียนบ้านเพ็ก [14]0176. โรงเรียนบ้านกระทิง [15]
0177. โรงเรียนบ้านภูทอง [14]0178. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [15]
0179. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [15]0180. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [14]
0181. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [14]0182. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [14]
0183. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [13]0184. โรงเรียนบ้านตระกาจ [14]
0185. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [19]0186. โรงเรียนบ้านโนนจิก [16]
0187. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [14]0188. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [14]
0189. โรงเรียนบ้านขนาด [14]0190. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [14]
0191. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [14]0192. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [14]
0193. โรงเรียนบ้านตระกวน [14]0194. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [14]
0195. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [15]0196. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [14]
0197. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [14]0198. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [14]
0199. โรงเรียนบ้านกระเบา [14]0200. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [14]
0201. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [14]0202. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [17]
0203. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [13]0204. โรงเรียนบ้านซำ [14]
0205. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [14]0206. โรงเรียนบ้านตาปรก [14]
0207. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [14]0208. โรงเรียนบ้านกระบี่ [14]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]
 16. อบรมการเงินและพัสดุโรงเรียน [0]
 17. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline [92]
0001. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [13]0002. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [4]
0003. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [11]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [3]
0005. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [4]0006. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [13]
0007. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [6]0008. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [3]
0009. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [4]0010. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [3]
0011. โรงเรียนบ้านหนองทา [3]0012. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [8]
0013. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [5]0014. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [4]
0015. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [8]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา