ข่าวประชาสัมพันธ์:3 สิงหาคม 2563


:3 สิงหาคม 2563

สถิติการลงทะเบียน
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 0
 • สถิติผู้อบรม 50,966
 • สถิติวิทยากร 3,822
 • สถิติคณะทำงาน 183
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางใบบัว วงศ์จันทร์
  2. นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
  3. นายนที สุขพอดี
  4. นางสาวภัทรภร พานแก้ว
  5. นายกรกฎ ณ อุบล
  6. นางสนทนา บุญกัณหา
  7. นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
  8. นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์
  9. นางสุนิตา นันเสนา
  10. นายเชษฐ์ นนท์นาท
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. ศูนย์กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
  2. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
  3. โรงเรียนบ้านกระเบา
  4. โรงเรียนบ้านกระเจา
  5. โรงเรียนบ้านม่วงแยก

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา