ข่าวประชาสัมพันธ์:3 สิงหาคม 2563


:3 สิงหาคม 2563

สถิติการลงทะเบียน
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 1
 • สถิติผู้อบรม 46,745
 • สถิติวิทยากร 3,514
 • สถิติคณะทำงาน 0
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นายไพรัตน์ ทองบ่อ
  2. นายเอกวุฒิ พันวิไล
  3. นางสาวสุจิตรา คมศรี
  4. นางโยทะกา รักโสภา
  5. นายเกียรติคุณ สืบหล้า
  6. นางสาวพิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
  7. นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
  8. นาย๊ณัฎฏ์ฐอัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
  9. นางสาวโสภา ใจหวัง
  10. นางสาวลักษิกา ตาชั่ง
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
  2. โรงเรียนบ้านดอนข่า
  3. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
  4. ศูนย์กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
  5.

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา